Transtar Translation Co., Ltd.

ยื่นเรื่องรับรองแทน

บริษัทให้บริการแปลและรับรองเอกสารในการขออพยพ, ศึกษาต่อยังต่างประเทศ หรือสมรสระหว่างประเทศ

รวมถึงการยื่นเรื่องแทนด้วย โดยมีรายการดังนี้ :

※ สำเนาทะเบียนราษฎร์ ※ ทะเบียนสมรส ※ ใบตรวจร่างกาย ※ สูติบัตร ※ หนังสือหย่าร้าง ※ หนังสือรับรองการจบการศึกษา ※ ใบรับรองคะแนนการเรียน ※ หนังสือรับรองทางการทหาร ※ ใบอนุญาต
※ ใบเสียภาษี ※ ใบรับรองกรรมสิทธิ์ที่ดิน ※ ใบรับรองกรรมสิทธิ์สิ่งปลูกสร้าง ※ รายชื่อผู้ถือหุ้น ※ ใบอนุญาตประกอบธุรกิจ ※ ใบกำกับภาษีธุรกิจ ※ ตารางหนี้สินของสินทรัพย์ ※ หนังสือยื่นเสียภาษีหลังสุทธิแล้ว
※ บัตรประชาชน ※ หนังสือรับรองการทำงาน ※ ประวัติส่วนตัว

ทางบริษัทให้บริการทางด้านยื่นเรื่องแทนเกี่ยวกับเอกสารทางด้านการอพยพ, การสมรสระหว่างประเทศ
หรือการมอบอำนาจต่างๆ

※ พยานเอกชน ※ กระทรวงการต่างประเทศ ※ ศาลยุติธรรม ※ สถานฑูตต่างๆในไต้หวัน ※ การรับรองจากหน่วยงานต่างๆ

 

  • ประเมินตามจำนวนเอกสาร ซึ่งจะคำนวณราคาจากจำนวนตัวอักษร, จำนวนหน้ากระดาษ, ภาษา, ความยากง่ายในการจัดหน้ากระดาษ, ความชำนาญการเฉพาะทางของเอกสารนั้นๆ
  • ค่าใช้จ่ายจากการเดินทางและค่าธรรมเนียมจากสถานทูตหรือหน่วยงานต่างๆ ผู้ว่าจ้างต้องเป็นผู้รับผิดชอบ

請加Line

請加臉書

Share This