Transtar Translation Co., Ltd.

ล่ามแปลภาษา

บริษัทเราให้บริการเกี่ยวกับการแปลภาษาครบวงจร ซึ่งรวมไปถึงล่ามแปลภาษาที่จะทำให้ธุรกิจของท่านมีโอกาสเติบโตขึ้นไปในเวทีธุรกิจโลก และขจัดปัญหาเกี่ยวกับภาษาต่างชาติที่ธุรกิจท่านต้องพบเจอ

※ ล่ามติดตามตัว :

ต้อนรับแขกเหรื่อ, งานออกบูธแสดงสินค้า, รายงานในที่ประชุม หรือในสถานการณ์ที่ท่านต้องการล่ามแปลภาษาโดยทันที

※ ล่ามทางโทรศัพท์ :

ช่วยเหลือท่านในด้านติดต่อธุรกิจกับชาวต่างชาติผ่านทางโทรศัพท์

※ ล่ามแปลทันที :

การประชุมขนาดใหญ่ งานแสดงสินค้าหรือโปรโมทสินค้าต่างๆ

※ Voice Mail :

ให้บริการอัดเสียงและแปลโดยผ่านไฟล์เสียงและส่งผ่านทางอีเมล์

 

  • หลักการประเมินราคาของงานล่ามนั้น ทางบริษัทจะคิดเป็นจำนวนเวลา รวมถึงจะประเมินจากประเภทภาษาและรายการของงานล่าม ซึ่งผู้ว่าจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายจากงานล่ามต่างๆ เช่น ค่ารถ, ค่าโทรศัพท์, ค่าวัสดุ หรืออื่นๆ

請加Line

請加臉書

Share This