Transtar Translation Co., Ltd.

หนังสือและวีดีทัศน

คำอธิบายอย่างง่ายสำหรับหนังสือและวีดีทัศน์ต่างๆ :

※ หนังสือ :

แปลหนังสือเฉพาะทางหรือนิยายต่างๆทุกภาษา

※ เทปบันทึกเสียง :

แปลเทปบันทึกเสียงโฆษณาสินค้าหรือประกาศของทางราชการต่างๆ

※ เทปบันทึกภาพ :

แปลบทพากย์หรือบทบรรยายของเทปบันทึกภาพโฆษณาสินค้า, ประวัติ หรือเรื่องราวต่างๆ

※ CD, VCD, DVD, BD:

แปลบทพากย์หรือบทบรรยายของวีดีทัศน์ต่างๆดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น

※ ภาพยนตร์ :

แปลบทพากย์หรือบทบรรยายของภาพยนตร์ในภาษาต่างๆ

※ โทรทัศน์ :

แปลบทพากย์หรือบทบรรยายในละครหรือรายการโทรทัศน์ในภาษาต่างๆ

※ บทพากย์ :

งานพากย์ในเทปบันทึกเสียงและบันทึกภาพต่างๆ

 

  • สำหรับงานแปลประเภทหนังสือ เราจะคำนวณราคาจากจำนวนตัวอักษร, จำนวนหน้ากระดาษ, ภาษา, ความยากง่ายในการจัดหน้ากระดาษ, ความชำนาญการเฉพาะทางของเอกสารนั้นๆ
  • งานแปลประเภทวีดีทัศน์ต่างๆ เราจะคำนวณราคาจากความยาวและเวลา, รวมทั้งประเภทภาษาและความยากง่ายของวีดีทัศน์นั้นๆ
  • ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากงานแปลต่างๆ เช่น ห้องบันทึกเสียง, ห้องตัดต่อ, สตูดิโอถ่ายทำ หรืออื่นๆ ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด

請加Line

請加臉書

Share This