Transtar Translation Co., Ltd.

ความปลอดภัยของเอกสาร

บริษัทมีหลักการในการรักษาความปลอดภัยเนื้อหาเอกสารของผู้ว่าจ้าง หรือขั้นตอนการเจรจากับผู้ว่าจ้าง ดังต่อไปนี้ :

※ ขอบเขตการรักษาความปลอดภัย :

บริษัทจะให้หลักประกันการรักษาความปลอดภัยข้อมูลของผู้ว่าจ้างในทุกส่วน รวมถึงชื่อ, หมายเลขโทรศัพท์, ที่อยู่ ข้อมูลส่วนตัวอื่นๆ และรายละเอียดการดำเนินธุรกิจของผู้ว่าจ้างทั้งหมด และรวมไปถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตัวธุรกิจของผู้ว่าจ้างต่างๆอีกด้วย.

※ การประเมินราคา :

เมื่อผู้ว่าจ้างจัดส่งเอกสารต่างๆให้ทางบริษัทประเมินราคา เช่น ทางโทรสาร, อีเมล์, หรือนำมาให้ด้วยตัวเองนั้น หลังจากทางบริษัทประเมินราคาเอกสารแล้ว ไม่ว่าผู้ว่าจ้างจะตกลงกับราคาและตกลงให้ทางบริษัทเป็นผู้บริการหรือไม่ก็ตาม ทางบริษัทจะมีหลักการเดียวกันในการรักษาความปลอดภัยเนื้อหาเอกสารคือ บริษัทจะจัดส่งเอกสารที่ต้องส่งคืนกลับในทันที เอกสารนอกเหนือจากนั้นแล้ว ทางบริษัทมีวิธีทำลายเอกสารนั้นๆดังต่อไปนี้
Email : ลบทิ้งจากเครื่องคอมพิวเตอร์โดยทันที
เอกสารที่เป็นกระดาษต่างๆ (รวมทั้งโทรสารด้วย) : ใช้เครื่องทำลายกระดาษทำลายโดยทันที
เอกสารวีดีทัศน์ต่าง (CD, VCD, DVD, BD) : หักทิ้งหรือทำลายจนไม่สามารถอ่านแผ่นได้โดยทันที เทปบันทึกเสียงหรือภาพ : ดึงหรือตัดแถบแม่เหล็กนั้นๆทิ้งโดยทัน

※ ระหว่างขั้นตอนการดำเนินงาน :

หลังจากการประเมินราคา หากผู้ว่าจ้างตอบรับตกลงให้ทางบริษัทเป็นผู้ให้บริการ ทางบริษัทรับประกันว่า นอกจากผู้แปลเอกสารนั้นๆโดยตรงและผู้ที่จำเป็นต้องติดต่อเรื่องนั้นๆแล้ว เอกสารดังกล่าวจะไม่หลุดรอดไปถึงมือผู้อื่นใดๆทั้งสิ้น

※ เสร็จสิ้นทุกขั้นตอน :

หลังจากเสร็จสิ้นทุกขั้นตอนแล้ว ทางบริษัทจะส่งคืนเอกสารที่ต้องส่งคืนให้กับผู้ว่าจ้างโดยทันที และทางบริษัทจะเก็บสำเนาไว้ที่บริษัท 1 ชุด (เพื่อสำรองในกรณีที่ผู้ว่าจ้างทำเอกสารสูญหาย) โดยทางบริษัทจะสำรองเอกสารนั้นๆไว้เป็นระยะเวลา 3 เดือน และสงวนสิทธิ์ไว้แค่การสำรองเอกสารเท่านั้น จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่เกิดภัยธรรมชาติหรืออุบัติเหตุที่ทางบริษัทไม่สามารถควบคุมได้ เช่น ซอฟท์หรือฮาร์ดแวร์ของคอมพิวเตอร์เสียหาย (รวมถึงโดนไวรัสหรือแฮคเกอร์ เป็นต้น)

※ ความเชื่อถือเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในการดำเนินธุรกิจ หากข้อความข้างต้นมีประการใดไม่ครบถ้วนหรือเหมาะสม ยินดีที่จะได้รับคำแนะนำจากท่าน

請加Line

請加臉書

Share This