Transtar Translation Co., Ltd.

ปรัชญาในการดำเนินงาน

บริษัทเรามีจุดมุ่งหมายที่จะมอบความเป็นมืออาชีพในการแปลเอกสารให้กับผู้ว่าจ้าง หากเรารับงานจากผู้ว่าจ้างโดยที่ยังไม่มีผู้แปลที่เหมาะสมกับงานนั้นๆแล้ว จะทำให้งานแปลชิ้นนั้นไม่มีคุณภาพเพียงพอ และอาจจะส่งผลกระทบถึงภาพลักษณ์ของบริษัทผู้ว่าจ้างด้วย ดังนั้น บริษัทเราจึงยึดหลักการที่ว่า ต้องมีความรับผิดชอบต่องานแปลของผู้ว่าจ้าง เพื่อให้งานของผู้ว่าจ้างออกมาอย่างสมบูรณ์แบบและราคาเป็นธรรมมากที่สุด

ปรัชญาในการดำเนินงานของบริษัท :

※ มีความเป็นมืออาชีพ :

บริษัทมีกฎเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้แปลอย่างเข้มงวด อีกทั้งยังให้ความสำคัญกับทัศนคติในการทำงานที่ดี ดังนั้นผู้แปลที่ได้รับคัดเลือกเข้าทำงานในบริษัทเรา จึงมีคุณสมบัติเพียบพร้อมที่จะรับงานใหญ่จากผู้ว่าจ้างไ

※ มีความรับผิดชอบ :

เราถือความรับผิดชอบต่องานของผู้ว่าจ้างเป็นสำคัญ ซึ่งรวมไปถึงการประเมินราคาที่เป็นธรรมและให้ความพึงพอใจกับลูกค้าเป็นที่สุด

※ เก็บเป็นความลับ :

การเก็บรักษาข้อมูลของผู้ว่าจ้างให้ได้รับความปลอดภัยสูงสุด ถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เราได้รับความไว้วางใจจากผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนมาก จึงสามารถรับประกันได้ว่า ข้อมูลของผู้ว่าจ้างจะไม่มีตกไปถึงมือบุคคลที่สามที่ไม่เกี่ยวข้องอย่างเด็ดขาด แม้กระทั่งชื่อของผู้ว่าจ้างก็ตาม

※ ส่งมอบงานตรงเวลา :

เราจะเริ่มคำนวณเวลาในการแปลตั้งแต่รับงานจากผู้ว่าจ้าง วางแผนทุกขั้นตอนอย่างเป็นระบบ จึงทำให้เราสามารถส่งมอบงานให้ผู้ว่าจ้างได้อย่างตรงต่อเวลาและไม่เสียเวลา ผู้ว่าจ้างแม้แต่นาทีเดียว

※ ราคายุติธรรม :

เราประเมินราคาจากทั้งจำนวนตัวอักษรและความยากง่ายในการแปล ซึ่งเราเชื่อว่า การประเมินราคาจากจำนวนตัวอักษรนั้น จะทำให้ผู้ว่าจ้างได้รับการประเมินราคาที่เป็นธรรมและเป็นจริงมากที่สุด อีกทั้งเรายังรับรองถึงคุณภาพในงานแปลที่สูงสุดเช่นเดิมด้วย

請加Line

請加臉書

Share This