Công Ty Dịch Thuật Transtar

Ý tưởng

Với cảm nhận của công ty chúng tôi là có một số ngành dịch thuật do theo đuổi lợi ích trước mắt , với trường hợp chưa tuyển được dịch thuật viên thích đáng tức nhận đơn hàng vượt quá khả năng dịch thuật của công ty , nên hình thành sự lệch lạc về chất lượng của việc dịch thuật , gây nhiều rắc rối cho khách hàng , còn gây ấn tượng xấu cho khách hàng . Công ty chúng tôi dựa trên cơ sở này , bắt đầu từ lúc làm việc với khách hàng , tức thể hiện thái độ nghiêm chỉnh chịu trách nhiệm nhận đơn hàng của khách , và dựa trên nguyên tắc chuyên nghiệp để khách hàng có giá hợp lệ nhất và được phục vụ tốt nhất .

Sau đây là ý tưởng kinh doanh của công ty chúng tôi :

※ Tinh thần chuyên nghiệp:

Công ty chúng tôi chấp hành nghiêm chỉnh việc tuyển chọn dịch thuật viên , dựa trên tinh thần chuyên nghiệp cân nhắc khả năng dịch thuật và tác phong làm việc thì mới tuyển dụng , cho nên dịch thuật viên đã được công ty chúng tôi tuyển dụng đều đảm đang được công tác trọng đại .

※ Tác phong chịu trách nhiệm :

Những tài liệu do công ty chúng tôi xử lý , chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm đến cuối cùng , đảm bảo số lượng chữ được tính một cách chính xác , có giá hợp lệ , dốc sức để đáp ứng nhu cầu của khách hàng .

※ Nguyên tắc bảo mật :

Công ty chúng tôi có đặt ra nguyên tắc bảo mật tài liệu , sẽ bảo vệ sự riêng tư của khách hàng và tài liệu bí mật của khách hàng không bị lọt ra ngoài , cho nên , chúng tôi cũng không liệt kê danh sách của khách hàng qua mạng internet .。

※ Giao lại tài liệu đúng ngày đã hẹn :

Kể từ ngày nhận về tài liệu thì bắt đầu tính số lượng chữ phải dịch một cách chính xác , sắp xếp quy trình làm việc hợp lệ , thông báo cho khách hàng biết ngày chính xác để giao trả tài liệu , không từng chậm trễ về ngày giao trả tài liệu .

※ Có giá hợp lệ :

Công ty chúng tôi tính giá theo số lượng chữ phải dịch và mức chuyên nghiệp mức khó dễ của tài liệu phải dịch , cho nên , số lượng chữ phải dịch sẽ được công ty chúng tôi tính toán một cách chính xác , chỉ có số lượng với mức chính xác mới có giá hợp lệ dành cho khách hàng . Vả lại , có giá hợp lệ mới đảm bảo được chất lượng của nội dung dịch thuật .

加入Line好友

請掃描QRcode找到我們~

請加入詮星臉書~

Share This