Công Ty Dịch Thuật Transtar

Cơ mật

Tài liệu sẽ được bảo mật

Công ty chúng tôi dựa trên quyền lợi của khách hàng nên tài liệu của khách hàng phải được bảo mật , với những tài liệu do khách hàng ủy thác để tính ra giá phải thanh toán hoặc tạo lập , chúng tôi sẽ xử lý theo nguyên tắc sau đây :

※ Phạm vi bảo mật :

Đối với phạm vi của tài liệu phải thực hiện việc bảo mật , công ty chúng tôi có định nghĩa như sau : Gồm thông tin cơ bản như họ tên , điện thoại , địa chỉ của khách hàng , ngành nghề kinh doanh của khách hàng , những tài liệu do khách hàng ủy thác giao cho công ty chúng tôi xử lý , hay là với bất cứ những tài liệu nào có nội dung liên quan đến quyền lợi phải bảo mật của khách hàng , đều là tài liệu ở trong phạm vi mà công ty chúng tôi phải bảo mật .

※ Báo giá về tài liệu của khách hàng :

Khi khách hàng yêu cầu báo giá , những tài liệu đã giao cho công ty chúng tôi bằng fax , qua hộp thư điện tử , hay giao tận tay , sau đó khách hàng chấp nhận giá xử lý tài liệu do công ty chúng tôi đưa ra , thì công ty chúng tôi sẽ dựa theo nguyên tắc sau đây để thực hiện việc bảo quản và tiêu hủy tài liệu của khách hàng . Với trường hợp khách hàng không chấp nhận giá xử lý tài liệu do công ty chúng tôi đưa ra , công ty chúng tôi vẫn dựa theo nguyên tắc bảo mật , những tài liệu nào cần phải hoàn trả cho khách hàng , thì hoàn trả ngay , không thì sẽ tiêu hủy ngay . Cách tiêu hủy như sau : Tài liệu chuyển nhận qua hộp thư điện tử , thì sẽ được xóa bỏ vĩnh viễn , chuyển nhận bằng giấy ( gồm bằng fax ) , thì được tiêu hủy bằng máy hủy tài liệu , dữ liệu trong đĩa quang ( như CD , VCD , DVD ) thì làm hỏng đến mức không đọc được , băng từ tính ( như băng thu âm , băng thu hình ) thì được xử lý bằng cách khử từ hay cắt đứt .

※ Quá trình tạo lập :

Sau khi khách hàng so sánh về giá cả , quyết định giao tài liệu cho công ty chúng tôi xử lý , trong quá trình tạo lập , ngoài dịch thuật viên và nhân viên thực hiện công tác liên quan , công ty chúng tôi đảm bảo tuyệt đối không tiết lộ tài liệu cho người thứ ba không có nghĩa vụ liên quan với công tác này .

※ Hoàn thành sự tạo lập :

Khách hàng giao tài liệu cho công ty chúng tôi xử lý , ngoài phải hoàn trả lại những tài liệu gốc , những tài liệu đã được xử lý công ty chúng tôi sẽ lưu giữ bản sao ( để dự phòng tài liệu đã xử lý do khách hàng giữ lấy bị hỏng , có sẵn để mà giao lại cho khách hàng sử dụng ) , thời gian lưu trữ ước khoảng ba tháng , nhưng tài liệu nêu trên chỉ là lưu trữ tại công ty chúng tôi , chứ không chịu trách nhiệm bảo quản , vả lại khi đang trong thời gian lưu trữ xảy ra những việc bất khả kháng hay thiên tai mà chúng tôi không kiểm soát được dẫn đến việc hỏng hóc , như phần mềm phần cứng của vi tính đã bị hỏng vĩnh viễn ( gồm bị vi rút , hacker tấn công )

※ Hành vi giao dịch thương mại dựa trên nguyên tắc thành thực và uy tín , nội dung trên có những nơi chưa được diễn tả hết , bất cứ lúc nào chúng tôi đều thành tâm chờ đón lời chỉ dẫn của bạn .

請加Line

請加臉書

Share This